ارتباط باما

تلفن واحد سفارشات : ۱۶۲ ۶۲۰۰ ۳ – ۰۵۱ 

تلفن واحد حسابداری : ۱۶۳ ۶۲۰۰ ۳ – ۰۵۱ 

آدرس : مشهد / ابتدای بزرگراه آسیایی (پیامبر اعظم)  نرسیده به پیامبر اعظم ۲۶     

m e l a l p r i n t

melalprint.com ​